Menu

Maak direct een afspraak »

 • Laagdrempelige behandeling
 • GZ-psycholoog
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Behandeling op maat
 • Mindfulness specialist
 • Contractvrije psycholoog

Aangesloten bij
Nederlandse vereniging van gz-psychologen

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

I. Algemene informatie

Naam praktijk: MetSteen; praktijk voor generalistische basis GGZ
Naam regiebehandelaar: mw. C.J. Janse
Straat en huisnummer praktijkadres: Bakkummerstraat 43A
Postcode en plaats praktijkadres: 1901 HJ Castricum
Telefoonnummer: 06 22051102
E-mailadres: christine@metsteen.nl
KvK nummer: 53615476
Website: www.metsteen.nl
BIG-registraties: gz-psycholoog 89054655325
Basisopleiding: Klinische psychologie en neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
AGB-code praktijk: 94059227
AGB-code persoonlijk: 94011507

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-GGZ

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

Van milde tot ernstige problematiek, behandelbaar binnen een kortdurend traject.

Stemmingsproblematiek, angststoornissen, trauma’s, overbelasting, fobieën, somatische klachten vanuit onderliggende psychische problematiek, identiteitsproblematiek, relatie therapie, rouw en verliesverwerking en aanpassingsstoornissen.

Behandeling door cognitieve gedragstherapie, mindfulness based cognitive therapie (MBCT), EMDR, oplossingsgerichte therapie, systeem therapie, inzicht gevende therapie, directieve therapie en relatie therapie op basis van EFT.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

 • Mw. C.J. Janse, gz-psycholoog, BIG nummer 89054655325

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collega psychologen en -psychotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • GGZ-instellingen
 • POH GGZ
 • Psychiater

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

De samenwerkende psychologen Castricum; www.psychologen-castricum.nl

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Voor overleg, afstemming, diagnostiek, doorverwijzing, overdracht, voorschrijven van medicatie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

In eerste instantie is de huisarts het aanspreekpunt in geval van crisis. Vanuit daar worden andere lijnen uitgezet. Ik heb hierin als gz-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ een adviserende rol.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat binnen de Generalistische Basis GGZ de huisarts de coördinator is.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

7. Behandeltarieven

7a. Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.

7b. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP- tarief gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.

7c. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.

7d. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, OZP- tarief en no-show voorwaarden en tarief:

www.metsteen/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:

www.nvgzp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij via de klachtenregeling van de NVGzP en geschillen commissie P3NL of bij het tuchtcollege gezondheidszorg. Link naar website over klachtenregeling:

www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de Nederlandse vereniging van gz-psychologen (NVGzP) en aangesloten bij de geschillen commissie P3NL. De geschillenregeling is ook hier te vinden:

Link naar website: www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar:

Samenwerkende psychologen Castricum

www.psychologen-castricum.nl

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

www.metsteen.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De volledige aanmeldprocedure wordt door mw. C.J. Janse, gz-psycholoog uitgevoerd.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

Naam: mw. C.J. Janse
Generalistische basis GGZ
Kwalificatie Omschrijving
9406 GZ-psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?

Overleg met collega's voor aanvullende informatie, afstemming, verheldering of bevestiging. Inbreng van diagnostische casuïstiek tijdens de intervisie. Indien nodig doorverwijzing voor uitgebreide diagnostiek.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Naam: mw. C.J. Janse
Generalistische basis GGZ
Kwalificatie Omschrijving
9406 GZ-psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

Naam: mw. C.J. Janse
Generalistische basis
Kwalificatie Omschrijving
9406 GZ-psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik stel samen met de patiënt het behandelplan op en evalueer dit regelmatig tijdens de behandeling. Met toestemming van de patiënt stuur ik bij aanvang en afsluiting van de behandeling een brief naar de verwijzend huisarts met daarin het behandelplan en het verloop en resultaat van de behandeling. Indien nodig is er tussentijds telefonisch overleg.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Ik stel samen met de patiënt het behandelplan op en evalueer dit regelmatig tijdens de behandeling. We bespreken het verloop, de voortgang en evalueren de gestelde doelen. Ook het ROMmen is geïntegreerd in de behandeling en heb daarvoor een overeenkomst afgesloten met Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). Ik gebruik de SQ-48.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG):

www.vrijgevestigde.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Het nagaan van de doelmatigheid, voortgang en effectiviteit wordt standaard in elk behandelgesprek verweven en halverwege de behandeling uitgebreid besproken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Ik objectiveer en bespreek met de patiënt de ontwikkeling tijdens de behandeling, verminderen van de klachten en versterking van coping en verwerking en vraag ook letterlijk of ze tevreden zijn met de behandeling en het resultaat. Door hier continue scherp te zijn, kan indien nodig ook tijdig worden bijgestuurd.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

III. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag toestemming van de patiënten bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

IV. Ondertekening

Naam: mw. C.J. Janse
Plaats: Castricum
Datum: 7-3-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.